...egy portál az adrenalinzónához!
Gokart

Gokart pálya foglalás

Gokart

Adatvédelmi szabályzat

A Gokart Sport Vác

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

 

BEVEZETÉS

 

1.        A Gokart Vác Kkt., a Gokart Sport Vác üzemeltetője, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, valamint weboldalának és közösségi oldalának látogatóit (továbbiakban ők együttesen: érintett(ek), vagy felhasználó(k)), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a http://gokartvac.hu/ weboldalon. A fentiek alapján a Szabályzat rendelkezéseit az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek tekinti, és működése során annak értelmében jár el.

 

2.        Hivatkozva az 1. pontra, a jelen Szabályzat az érintettek számára az Adatkezelő által biztosított úton keresztül vagy módon nyújtott, és az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

 

3.        Adatkezelő törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, így különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember hó 29. napján kiadott ajánlását, és ezért a lehető legérthetőbben fejezi ki az adatvédelmi szabályokat, szükség esetén példákkal magyarázva azokat, valamint részletesen bemutatja az egyes adatkezelési tevékenységeket, hogy az érintett mindezek ismeretében tudja eldönteni azt, hogy önkéntes hozzájárulását adja azokhoz, vagy sem.

 

4.        Bár az előzetes tájékoztatás kötelezettségét jelen Szabályzattal az Adatkezelő teljesíti, de a könnyebb olvashatóság és átláthatóság érdekében a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő Adatvédelmi Tájékoztatót is közzétesz, amely a Szabályzat mellékletének tekintendő, és amelyet a Szabályzat magyaráz és tölt meg részletes tartalommal.

 

1.     FOGALOMMEGHATÁROZÁS

 

1.        Adatkezelő a következő fogalmakat használja a jelen Szabályzatban és annak mellékleteiben, ezért javasolja a fogalmak részletes áttekintését.

 

-         Érintett vagy Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, példálózó felsorolással élve az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, stb.;

-         Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett arcképe, hangja, neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

-         Pálya: a természetben a 2600 Vác, Szent László u.44. szám alatt található létesítmény, a Gokart Sport Vác, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;

-         Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez, így tehát a hozzájárulásnak 3 alapeleme van: az önkéntesség, a határozottság, és a megfelelő tájékozottság;

-         Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja, így a jelen Szabályzat szempontjából Adatkezelő az 2. fejezet 1. pontja alapján meghatározott személy;

-         Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése, példálózó felsorolással élve: információkérés, hírlevél küldés, stb.;

-         Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

-         Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

-         Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

-         Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

-         Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; a könnyebb érthetőség kedvéért, példálózó felsorolással élve adatfeldolgozás a könyvelési feladatok ellátása;

-         Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

-         Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

-         Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, így például az adatokat tartalmazó irat ledarálása;

-         Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

-         Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

-         Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

-         Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

-         Egészségügyi adat: az 1997. évi XLVII. törvény 3. § a) pontja alapján az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 4. cikk 15. pontja alapján egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

-         Partner: az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő - az érintett hozzájárulását követően - személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek;

-         Munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában;

-         Adatgazda: az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott;

-         Weboldal: a http://gokartvac.hu/ portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;

-         Közösségi oldal: példálózó felsorolással élve a https://www.facebook.com/gokartvac; https://www.instagram.com/explore/locations/20114195/; https://www.youtube.com/user/Gokartvac; https://plus.google.com/+GokartvacHu linken elérhető oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi.

 

2.     AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

 

1.        Jelen Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat szempontjából Adatkezelő:

 

a)    a Gokart Sport Vác üzemeltetője, a Gokart Vác Kkt.

a.    székhely: 2600 Vác, Kert u.10.1.em.10

b.    hivatalos telephely: 2600 Vác Szent László u.44.

c.    cégjegyzékszám: 13-03-030965

d.    adószám: 20688121-2-13

e.    tényleges adatkezelés címei:

                                                               i.     2600 Vác, Kert u.10.1.em.10

                                                             ii.      2600 Vác, Szent László u. 44.

f.       internetes elérhetőségei (és a vonatkozó tényleges adatkezelések webhelyei):

                                                               i.      http://gokartvac.hu/

                                                             ii.     https://www.facebook.com/gokartvac; https://www.instagram.com/explore/locations/20114195/; https://www.youtube.com/user/Gokartvac; https://plus.google.com/+GokartvacHu

g.    telefonszám: 0630/360-1015

h.    e-mail: info@gokartvac.hu

i.        önállóan képviseli: Horváth Zsolt vagy Szlovák Zoltán ügyvezető

 

b)    a Munkatárs, akinek tevékenységével kapcsolatban az Gokart Vác Kkt. teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában.

 

2.        Hivatkozva az a) és b) alpontokra, az Adatkezelő kifejezésen érteni kell a Munkatársat is, ha a Szabályzat szövegéből más nem következik.

 

3.     A SZABÁLYZAT CÉLJA

 

1.        A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően.

 

2.        Hivatkozva a 3.1 pontban meghatározottakra, a jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az Adatkezelő mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan

-         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

-         az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete,

-         az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

-         a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,

-         a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény,

-         a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.

 

3.        Az Adatkezelő tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintetek információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

 

1.     SZABÁLYZAT HATÁLYA

 

1.        Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2017. áprilishó 1. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.

 

2.        Személyi hatály kiterjed

                                                               i.     az Adatkezelőre, valamint

                                                             ii.     azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák,

                                                            iii.     továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

 

3.        Hivatkozva a 2. pont ii. és iii. alpontjaiban meghatározottakra, az érintettek személyek köre az alábbiakban kerül további meghatározásra, magyarázó pontosításra. Az Adatkezelő tehát elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik

                                                               i.     a számukra elérhető úton keresztül vagy módon – például elektronikus úton, az info@gokartvac.hu e-mail címre küldött adataikkal, közösségi oldalon keresztül, vagy telefonon,  vagy személyesen –

1.    ügyfélkapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek,

2.    az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vették, vagy megigényelték; vagy

3.    ügyfélkapcsolat kialakításán kívül eső más okból vagy célból jelentkeztek;

                                                             ii.     az Adatkezelő Munkatársai (ha Munkatársat foglalkoztat az Adatkezelő);

                                                            iii.     az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói;

                                                          iv.     az Adatkezelő által üzemeltetett elektronikus térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre belépnek, illetve ott tartózkodnak.

 

4.        Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik. Papíralapú adatkezelés esetében Adatkezelő a jelen szabályzattól formailag különálló iratkezelési szabályzatot is bevezet és működtet, amely a jelen Szabályzat szerinti általános rendelkezéseket kiegészíti, és amelyre a jelen Szabályzat hatálya kiterjed, ezért a jelen Szabályzat mellékletének tekintendő.

 

2.     AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

 

1.     Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelete alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra és az érintettek felé tájékoztatásra.

 

2.     Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogaival az info@gokartvac.hu e-mail címre küldött kérelmével, vagy Adatkezelő más elérhetőségén (lásd 2. fejezet) keresztül élhet.

 

3.     A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”: A 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad

a.    az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,

b.    az adatkezelés céljáról,

c.    az adatkezelés jogalapjáról,

d.    az adatkezelés időtartamáról,

e.    adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

f.       adott esetben ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,

g.    adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint a logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,

h.    adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe,

i.        az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá

j.        az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

 

4.     A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

5.     Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatást meg kell tagadni a 2011. évi CXII. törvény alapján,

 

a.    ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását.

 

b.    az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 

6.     Adatkezelő az elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíteni köteles.

 

7.     A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ugyanakkor ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is.

 

8.     A törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.

 

9.     Az adatokat a fenti eseten kívül az Adatkezelő törölni köteles a 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján, ha

a.    az adat kezelése jogellenes;

b.    az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

c.    az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

d.    azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

e.    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

f.       az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

g.    a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

h.    a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

10. Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

-          Magyarázat: Az interneten megvalósuló adatkezelések kapcsán nem elegendő a törléshez való jogot biztosítani, hiszen az adatok nem csak egy adatkezelőnél rögzülnek, hanem sok más adathordozón is, ezentúl a keresőmotorok a korábban tárolt verziókat is elérhetővé teszik. Az új általános adatvédelmi rendelet szabályai értelmében az internet sajátosságaira tekintettel azt is lehetővé kell tenni, hogy az érintett az adatok minden lehetséges elérési pontján töröltethesse azokat, hiszen csak ez vezet el a tényleges joggyakorláshoz.

 

11. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog” EU-s rendeletből fakadó korlátaira, amelyek a következők:

a.    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;

b.    a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;

c.    népegészségügy területét érintő közérdek;

d.    az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e.    jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.

 

12. Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

 

13. Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

14. Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, az adatokat zárolja. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

 

15. Az EU rendelete alapján az adatokat zárolni kell, ha

a.    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

b.    az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

c.    az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

16. Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

17. Adatkezelő ezúton kiemelten felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az érintett helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 

18. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében meghatározottakról, és/vagy helyesbíti az adatokat, és/vagy törli és/vagy korlátozza (zárolja) az adatokat, vagy tesz meg egyéb lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok.

 

19. Az Adatkezelő a helyesbítés, a törlésről, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadták. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő arról is írásban értesíteni köteles az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a ténybeli és jogi okot, valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulás lehetőségét.

 

20. Az „adathordozhatósághoz való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy

a.     a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy

b.    ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a)    az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és

b)    az adatkezelés automatizált módon történik.

 

21. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

22. A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

23. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha

 

a.     a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b.     a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c.     a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

24. Az érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

-          Egy példa erre: Az érintett a személyes adatainak marketing célú értékesítése (eladása) ellen akkor is tiltakozhat, ha korábban ehhez hozzájárult.  Ebben az esetben az adatokat értékesítés céljából a továbbiakban kezelni nem lehet.

 

25. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

26. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

27. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

 

28. Érintett jogai az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban, ideértve a profilalkotást:

 

29. Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek értékelésén alapuló döntés meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést

a.    valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve, hogy azt az érintett kezdeményezte, vagy

b.    olyan törvény teszi lehetővé, amely az érintett jogos érdekeit biztosító intézkedéseket is megállapítja.

 

30. Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén az érintettet - kérelmére - tájékoztatni kell az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani.

 

31. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

 

32. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

33. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 

34. Kártérítésre és sérelemdíjra vonatkozó törvényi szabályok: Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

35. Abban az esetben, ha Adatkezelő adatfeldolgozót vett igénybe, az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

36. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

1.     AZ ADATKEZELÉS ELVEI

 

1.      Jelen Szabályzat rendelkezése, valamint az Adatkezelő gyakorlata nem lehet ellentétes az adatkezelési elvekkel.

 

2.     A Szabályzat a következő adatkezelési elveket vezeti be kihirdetése napjától, amely elvek kötelező rendelkezések és iránymutatásul szolgálnak olyan kérdésekben, amelyeket a Szabályzat nem tárgyal.

 

a.     „Célhoz kötöttség elve”: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

b.     „Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve: Személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

c.     „Arányosság, szükségesség” vagy „adattakarékosság” elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Mindezeknek megfelelően Adatkezelő csak és kizárólag olyan adatot kezel, amely feltétlenül szükséges.

 

d.     „Pontosság” elve: Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

e.     „Korlátozott tárolhatóság” elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

 

f.        „Integritás és bizalmasság” elve: Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

 

g.     „Elszámoltathatóság” elve: Az Adatkezelő felelős az a-f.) pontoknak, és a Szabályzatban meghatározottaknak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

h.     A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 

2.     AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE, CÉLJA

 

1.      Összhangban a jelen szabályzat céljával, a 10. fejezetben meghatározott adatkezelések akkor és annyiban jogszerűek, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 

a.     az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b.     az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

c.     az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

d.     az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e.     az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f.        az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

g.     Az f) pont nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.

 

2.      Magyarázva és kibontva az 1. pont a-g. alpontjait, az adatkezelések általános céljai a következők:

a.     Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése, megkötése, végrehajtása, így különösen

                                                               i.     az érintett adatainak felvétele, tárolása és kezelése a velük történő kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz;

                                                             ii.     az érintett adatainak felvétele, tárolása és kezelése az érintettel történő szerződés megkötése és a megkötött szerződés bizonyítása céljából;

                                                            iii.     az érintett adatainak kezelése a szerződéses viszonyból fakadó jogosultságok biztosításával és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban;

                                                          iv.     Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételét szolgáló egyéb  adatállományok kezelése;

                                                            v.     érintett adatainak továbbítása a Partner irányába, amennyiben az elkerülhetetlen, az érintett irányába történő szolgáltatást elősegíti és ahhoz az érintett előzetesen hozzájárult;

                                                          vi.     a Partner adatainak továbbítása más érintett irányába;

b.     érintett és Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése;

c.     Adatkezelővel kötött szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése;

d.     visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása;

e.     az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén az Adatkezelő által történő, közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú megkeresés;

f.        az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a szokások felmérése.

 

3.      Adatkezelő az egyes adatkezelési tevékenységek meghatározása során pontosan is megnevezi az adatkezelés egyedi jogalapját/jogalapjait és célját/céljait.

 

3.     ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az önkéntes hozzájárulás és kötelező adatkezelés

 

1.        Főszabály az, hogy az adatkezelés (lásd 10. fejezet) jogalapja az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.

 

2.        Az előzetes hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, tehát

a.     az önkéntességet,

b.     a határozottságot (egyértelműséget) és

a tájékozottságot is teljesíti.

 

3.        Az érintett önkéntes adatszolgáltatása esetén az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a magatartást is, amellyel az érintett a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás, ideértve a jelen Szabályzatot is, automatikusan kiterjed, vagy éppen azt a magatartást, amely során – előzetes tájékoztatás után – az érintett az Adatkezelő által üzemeltetett kamerarendszerrel megfigyelt területre belép és ott tartózkodik, ha ilyen térfigyelő rendszert az Adatkezelő üzemeltet.

 

4.        A hozzájárulásból félreérthetetlenül következnie kell, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az Adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.

 

-          Példák: a weboldalon található elérhetőségek használata ügyfélkapcsolat céljával, vagy a weboldalon jelölőnégyzet használata feliratkozáshoz/elfogadáshoz/hozzájáruláshoz.

 

5.        Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.

 

-          Egy példa lehet erre: egy személyes adatokat is tartalmazó, bármilyen célú nyilatkozaton, elkülönített helyen és jelölőnégyzettel történő hozzájárulás adása.

 

6.        Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

7.        A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozik, visszaható hatálya nincsen.

 

8.        A 2011. évi CXII. törvény kimondja, hogy ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

 

9.        Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az említett törvény rendelkezése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

10.   Az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk 1. bek. alapján a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 

11.   A 9. pontnak megfelelően, az Adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

 

12.   A 2011. évi CXII. törvény 6. § 5. bekezdése alapján, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

-          a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

-          a saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor.

 

13.   Amennyiben Adatkezelő a 2001. évi CVIII. törvény alapján elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújt olyan szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője, mint érintett egyedileg fér hozzá, akkor e törvény 13/A §-a alapján e szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

 

14.   Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, úgy az adatkezelés kötelező. Erről az Adatkezelő az érintettet – ideértve a Munkatársat és Partnert is –  részletesen tájékoztatja a jelen Szabályzatban és egyéb szabályzatokban, amelyek a jelen Szabályzat mellékleteinek tekintendők és ezzel együtt értelmezendők.

 

15.   Kötelező az adatkezelés panaszfelvétel esetében az érintett, mint fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a panasz tartalma, a bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasszal kapcsolatos Adatkezelői álláspont, a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma vonatkozásában. A kötelező adatkezelés a fenti adatok vonatkozásában a 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján 5 év.

 

1.     AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

1.        Az adatkezelés időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység (lásd 10. fejezet) esetében

a.    a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy

b.    adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig,

c.    bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –

d.    azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év.

 

2.        Kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény, vagy önkormányzati rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát.

 

3.        Jelen Szabályzat az egyes adatkezelésekre vonatkozóan az 1. pontban meghatározott időtartamtól eltérő, de jogszabály által megengedett időtartamot is meghatározhat.

 

2.     AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KEZELT ADATOK KÖREI

10.1                    Általános rendelkezések az egyes adatkezelési tevékenységek kapcsán, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele

 

1.      Általános szabály az, hogy az Adatkezelő által nyújtott adatkezelési tevékenységek, szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, általános célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás. A jelen fejezetben meghatározott személyes adatokat - az egyes alpontokban foglalt kivételekkel - az Adatkezelő a jelen Szabályzat 8.1. szakaszában meghatározott főszabály szerinti ideig őrzi, majd törli, vagy az érintett kérésére a kérelem beérkezésétől számított 1 munkanapon belül, vagy az érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedély visszavonásának beérkezésétől számított 1 munkanapon belül törli azokat. 

 

2.      A fenti általános szabályt kiegészíti a jogszabály által kötelezően elrendelt adatkezelés, amelyről Adatkezelő az érintetteket az egyes adatkezelések meghatározása során tájékoztatja.

 

3.        Általános szabály, hogy

a.    az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik az érintett igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének.

 

b.    bármely adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezeket az adatállományokat kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott Munkatársa(i) ismerheti(k) meg, ha Adatkezelő Munkatársa(ka)t foglalkoztat.

 

c.    Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét – előzetes érintetti hozzájárulás hiányában – harmadik személynek nem továbbítja, nem adja át, kivéve a jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítást, adatátadást, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy az adatokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

 

d.    bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok módosítását, törlését és/vagy zárolását, valamint az adatkezelésről részletes tájékoztatás kérését érintett a következő e-mail címre küldött kérelemmel teheti meg, ha az adott adatkezelési tevékenység meghatározásánál más elérhetőség nincs megadva: info@gokartvac.hu

 

e.    az egyes adatkezelési tevékenység során megadandó adatok érintett általi megadása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele.

 

4.        Adatkezelő a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a http://gokartvac.hu/ oldalon megtalálhatóak.

 

10.2                    Információ kérése[1]

 

1.      Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.

 

2.      Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

3.      Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

 

4.      Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

 • név*
 • e-mail cím*
 • kérdés tartalma*

 

5.      Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

 

6.      Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a.     Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.

b.     Adatkezelő részére a weboldalon keresztül megadott adatok e-mail-ben jutnak el.

c.     Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik –  eljuttatja.

d.     Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

 

10.3                    Ajánlatkérés[2]

 

1.      Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek.

 

2.      Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

3.      Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

 

4.      Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

 • név*
 • e-mail cím*
 • szolgáltatás részletei/kérdés

 

5.      Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

 

6.      Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a.     Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi adatait az Adatkezelő részére.

b.     Adatkezelő számára a weboldalon keresztül megadott adatok e-mail-ben jutnak el.

c.     Az Adatkezelő az érintett ajánlatkérésére megfelelő ajánlatot dolgoz ki, vagy ha az ajánlatadáshoz szükséges információ beszerzése, az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép és az információ birtokában dolgozza ki az ajánlatot, majd azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az ajánlatkérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik –  eljuttatja.

d.     Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az ajánlatkérés során megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy az ajánlatot pontosítsák, vagy hogy az érintett megrendelését megerősíthesse.

10.4                    Versenyszervezéssel kapcsolatos adatkezelés[3]

 

1.      Adatkezelő, céljaival összhangban, lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa szervezett versenyeken előzetes regisztrációt, vagy jelentkezést követően, részt vegyenek.

 

2.      A versenyekre történő előzetes regisztráció, vagy jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

3.      Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak önkéntes megadásával részt kíván venni az Adatkezelő által szervezett versenyen és teljesíti a versenykiírásban foglalt feltételeket.

 

4.      A kezelt adatok köre:

 • név*
 • anyja neve*
 • születési idő*
 • lakcím
 • (szülői hozzájárulás kiskorú esetén)
 • e-mail cím*
 • telefonszám*
 • egészségi állapotra vonatkozó, az érintett által fontosnak ítélt információ, pl. allergia, ájulási betegség
 • hírlevélre történő feliratkozás jelzése

 

5.      Az adatkezelés célja a versenyen történő részvétel biztosítása, az érintett azonosítása, valamint kapcsolattartás.

 

6.      Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a.     Érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető számára elérhető úton keresztül vagy módon Adatkezelő felé jelzi a  versenyen való részvételi szándékát.

b.     Adatkezelő a részvételi szándékot manuálisan betáplálja az erre rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerbe, és/vagy azt papíralapon rögzíti.

c.     Adatkezelő az eseményen való részvételt feltétel teljesítéséhez kötheti, pl. nevezési díj megfizetése, használati feltételek betartása,  felelősségvállaló nyilatkozat adása, amelyről a kapcsolattartási módok valamelyikén értesíti az érintettet.

d.     Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a verseny részleteiről vagy ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy egyéb tájékoztatást nyújtson, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen, baleset esetén értesítse azt, akit az érintett előzetesen megnevezett.

e.     Adatkezelő az eseményen történő érintetti megjelenést jelenléti ív, vagy más, pl. elektronikus nyilvántartás vezetésével nyomon követi.

f.        A papíralapú, adatokat tartalmazó iratok kezelésére az Iratkezelési Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen Szabályzat szabályainak betartása mellett.

g.     Az elektronikus nyilvántartás alkalmas lehet arra, hogy digitális megjelenítőn az érintett neve, vagy az általa megadott (bece)név, versenyzői száma, és az általa elért eredmény (köridő) megjelenjék a Pálya olyan területén, amelyet harmadik személyek is látogathatnak, így láthatják, akár beazonosíthatják az érintetteket. Érintettek ennek tudatában, ennek felismerésével vesznek részt a versenyeken.

 

10.5                    Kamerarendszer

 

1.      Az Adatkezelő által üzemeltetett Pálya területén kamerák üzemelnek az érintettek személyi és vagyoni biztonsága érdekében és egyéb célokból. Ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel.

2.     Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő táblák formájában kihelyezett tájékoztatása, valamint a Pálya recepcióján elérhető kameraszabályzata alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.

 

3.     Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.

 

4.     A kezelt adatok köre: Az üzemeltett kamerarendszer által rögzített érintetti képmás, hang, és egyéb személyes adatok.

 

5.     Az adatkezelés célja a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, vendégpanasz kivizsgálása, stb. Az adatkezelés célja minden egyes kamera esetében külön kerül meghatározásra a vonatkozó kameraszabályzat mellékletében.

 

6.     A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló, 2600 Vác, Derecske dűlő 10. szám alatt található helyiség.

 

7.     A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban az Adatkezelő a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő kameraszabályzatban rendelkezik azzal a kikötéssel, hogy a nevezett kameraszabályzat kizárólag a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat rendelkezéseivel együtt értelmezendő, a Kameraszabályzat az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat mellékletének tekintendő és elérhető a recepción.

 

10.6                    Törzsvendég program[4] - Gokart klubtagság

 

1.      Az Adatkezelő törzsvendég nyilvántartása és programja (vagy másképpen: klubtagsága) egy, az érintettek egy bizonyos csoportja számára nyújtott exkluzív szolgáltatás, amelynek célja kedvezmények nyújtása az ezt a célt szolgáló nyilvántartásban résztvevő érintettek részére.

 

2.      A törzsvendég programban történő részvétel a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő szabályzatban meghatározott feltétel teljesítéséhez kötött és az érintett önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

3.      Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki korábban már igénybe vette az Adatkezelő szolgáltatásait, teljesítette a törzsvendéggé válás feltételeit és személyes adatainak megadása mellett törzsvendég kíván lenni.

 

4.      A kezelt adatok köre:

 • név*
 • anyja neve*
 • születési idő*
 • lakcím
 • (szülői hozzájárulás kiskorú esetén)
 • gokart tábor vagy gokart suli elvégzésének dátuma
 • e-mail cím*
 • telefonszám*
 • egészségi állapotra vonatkozó, az érintett által fontosnak ítélt információ, pl. allergia, ájulási betegség
 • hírlevélre történő feliratkozás jelzése

 

5.     Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és ellenőrzése, az érintettek tájékoztatása a kizárólag törzsvendégeknek szóló kedvezményekről, programokról, akciókról, versenyekről, egyebekről, valamint a kapcsolattartás.

 

6.     A tagsági státusz az utolsó igénybe vett szolgáltatás igénybevételétől számított 3 (három) év után inaktívvá válik.

 

7.     Előfordulhat, hogy a kizárólag törzsvendégek számára biztosított egyéb akcióban, programokban történő részvételhez további személyes adatok megadására van szükség, de ilyen esetekben az Adatkezelő az adatbekéréssel egyidejűleg írásban tájékoztatja az érintettet az adatkezelés céljáról, módjáról és időtartamáról. Az ilyen írásbeli tájékoztatók a jelen Szabályzat mellékleteinek tekintendők, és ezért azokra kiterjed a Szabályzat hatálya.

 

8.     Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a.    Adatkezelő nyilvánossá, az érintettek számára elérhetővé teszi a törzsvendéggé válás feltételeit a weboldalán és a Pályán.

b.    A programba történő önkéntes regisztráció papír alapon vagy elektronikusan történhet.

c.    Jelentkezés hiányában Adatkezelő automatizált rendszer használatának segítségével megállapíthatja a jogosultság feltételeinek összevetésével, hogy mely érintett jogosult a törzsvendég státuszra és erről elektronikus úton értesítheti az érintetteket. Az érintett, amennyiben élni kíván a státusz nyújtotta kedvezményekről, önkéntesen kérheti az erre a célra szolgáló nyilvántartási rendszerbe történő felvételét.

d.    Az Adatkezelő az igényeket és kérelmeket feldolgozzák.

e.    Ha igény érkezik, úgy Adatkezelő az erre a célra rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerben megvizsgálja azt, hogy az érintett megfelel-e a törzsvendéggé válás feltételeinek és a vizsgálat eredményéről az érintettet írásban értesíti.

f.       Amennyiben az érintett megfelel a feltételeknek (példálózó felsorolással élve: elvégezte a gokart sulit/tábort), úgy Adatkezelő az érintettet egy papír alapú vagy elektronikus törzsvendég adatállományba veszi fel.

g.    Adatkezelő, ha az érintett külön kérte, úgy e-mail címét speciálisan a törzsvendégek részére készített hírlevél küldés céljából is kezeli. A törzsvendégek részére történő hírlevél küldéssel kapcsolatban a jelen Szabályzat hírlevél küldéssel foglalkozó rendelkezései kötelezőek.

h.    Érintett a klubtagsággal járó előnyöket az Adatkezelővel történő kommunikációja során veheti igénybe. A klubtagságról az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól formailag és tartalmilag elkülönülő dokumentum szól részletesen.

 

10.7                    Kuponnal kapcsolatos adatkezelés[5]

 

1.      Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett különböző kuponokat használhasson fel az Adatkezelő szolgáltatásaira.

 

2.     A kupon megrendelése és felhasználása önkéntes hozzájáruláson alapul és összekapcsolódik a hírlevél küldéssel tekintettel arra, hogy a kupont a hírlevélre feliratkozottak a hírlevélben/hírlevelekben kapják meg.

 

3.     Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki hírlevélre iratkozik fel és a hírlevélben/hírlevelekben található kuponokat kívánja felhasználni, beváltani az Adatkezelő valamely szolgáltatásával/termékével kapcsolatban.

 

4.     A kezelt adatok köre:

 • név*
 • e-mail cím*
 • kuponkód

 

5.     A kuponkezelés, mint adatkezelés célja a kuponok elérhetővé tétele és felhasználása, valamint a kapcsolattartás.

 

6.     Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a.    Érintett feliratkozik az Adatkezelő hírlevél listájára.

b.    Hírlevél formában az Adatkezelő az érintett számára kupont, kuponokat küldhet ki.

c.    Érintett a kuponok azonosítóját (kuponkódot) megrendelés során felhasználhatja, az Adatkezelővel közölheti (pl. elektronikus úton, írásban, szóban), így megszerezheti a kupon által biztosított kedvezményeket.

d.    Adatkezelő a felhasználás, közlés során átadott kuponadatokat érvényesíti a megrendelés során és a megrendelést így igazolja vissza, vagy – ha a megrendelést visszaigazolni nem kell – a a megrendelést a kedvezménnyel nyújtja.

e.    Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a felhasználás részleteit pontosítsák.

 

10.8                    Kérdőív, értékelő rendszer

 

1.      Az érintettek az Adatkezelőnél alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként privát e-mail üzenetben írhatják meg véleményüket az igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 

2.      Az értékelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

3.      Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette és értékeli azokat a minőség javítása és/vagy visszajelzés céljával.

 

4.      A vélemény írásakor az érintett megadhatja az alábbi személyes adatait:

·         név

·         tartózkodás dátuma

·         e-mail cím

·         szöveges értékelés

·         a pályaválasztás oka

 

5.      Az adatkezelés célja a szolgáltatások minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás.

 

6.      Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve az Adatkezelő által az érintett részére történő válaszadás biztosítását szolgálják.

 

7.      Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a.     Az érintett e-mail-en keresztül értékelheti az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokat kérdőív kitöltésével és/vagy szabadszavas szöveges értékeléssel. 

b.     Érintett az értékelését az Adatkezelő számára tudomásul hozza elektronikus úton.

c.     Adatkezelő az elektronikusan küldött értékeléseket az erre a célra rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerben tárolja.

d.     Amennyiben panasz merült fel, úgy Munkatárs azt az Ügyvezető utasításai alapján az érintett számára írásban megválaszolja.

e.     Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

 

8.      Adatkezelő a kérdőívek és értékelő rendszer segítségével kapott véleményeket, az érintett értékelés során megadott nevével együtt a weboldalon közzéteheti, ezért az Adatkezelő ezúton felhívja az érintettek figyelmet, hogy az értékelés során megadott nevet és értékelést más érintett, valamint harmadik személy is olvashatja, ha azok publikálásra kerülnek. Érintett a fenti, általános szabályok alapján és módon kérheti, hogy értékelését Adatkezelő egyáltalán ne, vagy nevének lehagyásával publikálja a weboldalon.

 

9.      Adatkezelő a kérdőívek és értékelő rendszer segítségével kapott véleményeket, az adott érintettre nem visszavezethető, az érintett nevével nem összekapcsolható adatokat statisztikai célokból is felhasználja.

 

10.9                    Hírlevél küldése[6]

 

1.      Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

 

2.      A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

3.      Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

 

4.      A kezelt adatok köre:

 • név*
 • e-mail cím*

 

5.      A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

 

6.      Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.

 

7.      Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

 

8.      Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy a 11. pont szerinti esetben megerősítést nem ad.

 

9.      Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@gokartvac.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

 

10. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Gokart Vác Kkt., 2600 Vác, Karcsú Arzén utca 16.

 

11. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez a megerősítő levél kiküldését követő 15 napon belül, a 16. napon az Adatkezelő törli az adatállományból.

 

12. Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

 

13. A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.

 

10.10               Weboldalra történő regisztráció webshophoz[7]

 

1.      Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének folyamatát.

 

2.      A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

3.      Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.

 

4.      A kezelt adatok köre:

·        felhasználónév*

·        jelszó*

·        email cím*

·        név*

·        hírlevélre történő feliratkozás jelzése*

 

5.      Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a  szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

 

6.      Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.     Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.

b.     A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

c.     Adatkezelő számítástechnikai rendszere a regisztráció megerősítése érdekében automatikusan generált jelszót és aktiváló e-mailt küld az érintett által megadott e-mail címre. Amennyiben az aktiváció 24 órán belül nem történik meg, úgy a megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek.

d.     A megerősítést követően, a megadott adatok az erre a célra szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe rögzítésre kerülnek.

e.     A megadott adatokat az Adatkezelő automatikusan összekapcsolja az e-mail címmel, jelszóval.

 

10.11               Bejelentkezés a weboldalon webshophoz[8]

 

1.      Felhasználó a weboldalra, a regisztrációt követően,  bejelentkezhet.

 

2.      A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

3.      Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára korábban regisztrált, és oda önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép.

 

4.      A weboldalon keresztül történő bejelentkezés esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti az érintettől:

·         regisztráció során megadott e-mail cím/felhasználónév*

·         jelszó*

 

5.      Az adatkezelés célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatinak – szükség szerinti –  módosítása, valamint kapcsolattartás.

 

6.      Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.     Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.

a.     A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

b.     Amennyiben az e-mail cím/felhasználónév és jelszó páros létezik, úgy a szerver a felhasználót beengedi az oldalra.

c.     Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra cserélni, ha a weboldal erre a célra létrehozott funkcióját használva egy új, véletlenszerűen generált jelszót küldet az e-mail címére.

d.     Érintett, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy a bejelentkezést követően, adatait módosíthatja a weboldal erre a célra kialakított felületén. A módosított adatok titkosított csatornán jutnak el az Adatkezelő erre a célra rendszeresített rendszerébe.

 

10.12               Webshoppal kapcsolatos adatkezelés[9]

 

1.      Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy a weboldalán keresztül egy vagy több terméket (szolgáltatást) rendeljen meg.

 

2.      A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

3.      Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával terméket és/vagy szolgáltatást rendel.

 

4.      A kezelt adatok köre:

·        vezetéknév*

·        keresztnév*

·        telefonszám*

·        e-mail cím*

·        számlázási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok)*

·        szállítási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok)*

·        érintett által kiválasztott szállítási mód*

·        fizetési mód*

·        bankkártya száma

·        CVV kód

·        lejárat dátuma

·        megrendelt termékek (szolgáltatások) megnevezése* és darabszáma*

·        rendelésazonosító*

·        rendelés dátuma*

·        végösszeg

·        kupon kódja

 

5.      Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül terméket (szolgáltatást) megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

 

6.      Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.     Érintett a weboldalon elérhető webshop virtuális kosarába helyezi a webshopban elérhető és számára megfelelő terméket (szolgáltatást) az általa határozott darabszámban.

b.     Érintett a weboldal felületén változtathat a virtuális kosár tartalmán, vagy folytathatja a vásárlás új termék kiválasztásával, vagy megrendelését adhatja le.

c.     Amennyiben a virtuális kosár tartalmát érintett rendben találja és a megrendelést óhajtja, úgy kattintással eljut a weboldal olyan felületére, ahol bejelentkezhet, vagy a megrendelést regisztráció nélkül folytathatja

d.     Érintett a fenti adatait a megrendelés (ideértve a regisztrációt, és a bankkártyás fizetést is) folyamata során önkéntesen megadja.

e.     Adatkezelő számára a megrendelés során kezelt adatok e-mail-ben érkeznek meg, amelyet Adatkezelő kezel és a megrendelést az érintett számára e-mail-ben visszaigazolja.

f.        Ezt követően érintett, ha az előzetes banki átutalást, mint fizetési módot választotta, pénzügyileg teljesít, és ezt követően Adatkezelő megkezdi a megrendelés teljesítését.

g.     Amennyiben érintett bankkártyával fizetett, vagy a személyes átvételt és készpénzben történő fizetési módot választotta, vagy utánvétes fizetési módot választotta, úgy a megrendelés beérkezését követően Adatkezelő megkezdi a megrendelés teljesítését.

h.     Adatkezelő a teljesítést elősegítendő, a jelen Szabályzat Adatfeldolgozás, adattovábbítás fejezetében meghatározott adatokat továbbíthatja Partnerei, mint teljesítési segédei számára, a fejezetben leírt szabályok szerint.

i.         Egyebekre az ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 

10.13               Weboldal apróhirdetési oldalára történő regisztráció[10]

 

1.      Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető apróhirdetés igénybe vételének folyamatát.

 

2.      A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

3.      Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.

 

4.      A kezelt adatok köre:

·        felhasználónév*

·        jelszó*

·        email cím*

·        név*

·        hírlevélre történő feliratkozás jelzése*

 

5.      Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a  szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

 

6.      Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

f.        Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.

g.     A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

h.     Adatkezelő számítástechnikai rendszere a regisztráció megerősítése érdekében automatikusan generált jelszót és aktiváló e-mailt küld az érintett által megadott e-mail címre. Amennyiben az aktiváció 24 órán belül nem történik meg, úgy a megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek.

i.         A megerősítést követően, a megadott adatok az erre a célra szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe rögzítésre kerülnek.

j.         A megadott adatokat az Adatkezelő automatikusan összekapcsolja az e-mail címmel, jelszóval.

 

10.14               Weboldal apróhirdetési oldalára történő bejelentkezés[11]

 

1.      Felhasználó a weboldal apróhirdetési oldalára, a regisztrációt követően,  bejelentkezhet.

 

2.      A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

3.      Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára korábban regisztrált, és oda önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép.

 

4.      A weboldalon keresztül történő bejelentkezés esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti az érintettől:

·         regisztráció során megadott e-mail cím/felhasználónév*

·         jelszó*

 

5.      Az adatkezelés célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatinak – szükség szerinti –  módosítása, valamint kapcsolattartás.

 

6.      Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.     Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.

e.     A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

f.        Amennyiben az e-mail cím/felhasználónév és jelszó páros létezik, úgy a szerver a felhasználót beengedi az oldalra.

g.     Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra cserélni, ha a weboldal erre a célra létrehozott funkcióját használva egy új, véletlenszerűen generált jelszót küldet az e-mail címére.

h.     Érintett, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy a bejelentkezést követően, adatait módosíthatja a weboldal erre a célra kialakított felületén. A módosított adatok titkosított csatornán jutnak el az Adatkezelő erre a célra rendszeresített rendszerébe.

i.         Érintett apróhirdetéseket a bejelentkezést követően hozhat létre, módosíthat, vagy távolíthat el.

j.         Adatkezelő az olyan apróhirdetéseket, amelyek jogszabályba, jó erkölcsbe ütköznek, alkalmasak más jó hírének rontására, méltóságának, személyiségi jogainak, érdekeinek megsértésére, a weboldalról törli.

 

10.15               Versenyzői profillal kapcsolatos regisztráció[12]

 

1.      Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül létrehozható versenyzői profil kialakításának folyamatát.

 

2.      A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

3.      Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.

 

4.      A kezelt adatok köre:

·        felhasználónév*

·        jelszó*

·        email cím*

·        név*

·        rövid bemutatkozás*

·        életkor*

·        súly*

·        legjobb köridő*

·        kedvenc versenytípus*

·        versenyek és eredmények*

·        fénykép

·        hírlevélre történő feliratkozás jelzése*

 

5.      Az adatkezelés célja az érintett adatainak rögzítése a versenyzői profil létrehozása miatt, továbbá a kapcsolattartás.

 

6.      Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

k.      Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.

l.         A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

m.   Adatkezelő számítástechnikai rendszere a regisztráció megerősítése érdekében automatikusan generált jelszót és aktiváló e-mailt küld az érintett által megadott e-mail címre. Amennyiben az aktiváció 24 órán belül nem történik meg, úgy a megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek.

n.     A megerősítést követően, a megadott adatok az erre a célra szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe rögzítésre kerülnek.

o.     A megadott adatokat az Adatkezelő automatikusan összekapcsolja az e-mail címmel, jelszóval.

 

10.16               Versenyzői profillal kapcsolatos bejelentkezés[13]

 

1.      Felhasználó a weboldalra, a regisztrációt követően,  bejelentkezhet.

 

2.      A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

3.      Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára korábban regisztrált, és oda önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép.

 

4.      A weboldalon keresztül történő bejelentkezés esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti az érintettől:

·         regisztráció során megadott e-mail cím/felhasználónév*

·         jelszó*

 

5.      Az adatkezelés célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatinak – szükség szerinti –  módosítása, valamint kapcsolattartás.

 

6.      Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.     Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.

k.      A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

l.         Amennyiben az e-mail cím/felhasználónév és jelszó páros létezik, úgy a szerver a felhasználót beengedi az oldalra.

m.   Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra cserélni, ha a weboldal erre a célra létrehozott funkcióját használva egy új, véletlenszerűen generált jelszót küldet az e-mail címére.

n.     Érintett, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy a bejelentkezést követően, adatait módosíthatja a weboldal erre a célra kialakított felületén. A módosított adatok titkosított csatornán jutnak el az Adatkezelő erre a célra rendszeresített rendszerébe.

o.     Érintett a versenyzői profilját folyamatosan frissítheti, a weboldalon számára elérhető funkciókat használhatja.[1] A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

[2] A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

[3]A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

[4]A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

[5]A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

[6] A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

[7] A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

[8] A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

[9] A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

[10] A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

[11] A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

[12] A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

[13] A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 

10.1                    Pályafoglalás[1]

 

1.      Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől időpontot kérjenek az Adatkezelő Pályával kapcsolatos szolgáltatásainak igénybevételére.

 

2.      A pályafoglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

3.      Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait meghatározott időpontban igénybe kívánja venni, ezért adatinak megadásával időpontot/pályát foglal.

 

4.      A kezelt adatok köre:

 • név*
 • telefonszám*
 • e-mail cím
 • résztvevők száma*
 • résztvevők életkora*
 • egyéb igények (felszerelés, speciális igények)
 • időpont*

 

5.      Az adatkezelés célja az érintett számára a szolgáltatás igénybevételéhez időpont és így a Pálya biztosítása és kapcsolattartás.

 

6.      Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a.     Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás(ok) igénybevételének időpontjáról/időpontjairól, a Pálya foglaltságáról.

b.     Az Adatkezelő a pályafoglalás során az Adatkezelő számára feltárt adatokat elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papíralapon rögzíti és a lefoglalt időpontot az érintett felé szóban és/vagy írásban megerősíti.

c.     Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a szolgáltatás esetleges elmaradásáról, ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

 

10.2                    Szolgáltatások igénybevétele és érintett (felelősségvállalói) nyilatkozata[2]

 

1.      Adatkezelő a szolgáltatásai igénybevétele előtt az érintettől felelősségvállalói és egyéb tartalmú nyilatkozatot kérhet a következőkben meghatározott adatok szolgáltatása mellett.

 

2.      A (felelősségvállaló) nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul, de egyes szolgáltatások igénybe vételének feltétele.

 

3.      Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki (felelősségvállaló) nyilatkozat adásához kötött szolgáltatás(oka)t kíván igénybe venni és ezért adatainak megadása mellett nyilatkozatot tesz.

 

4.      A kezelt adatok köre a következő:

 • név*
 • anyja neve*
 • születési idő*
 • lakcím
 • (szülői hozzájárulás kiskorú esetén)
 • gokart tábor vagy gokart suli elvégzésének dátuma
 • e-mail cím*
 • telefonszám*
 • egészségi állapotra vonatkozó, az érintett által fontosnak ítélt információ, pl. allergia, ájulási betegség
 • hírlevélre történő feliratkozás jelzése
 • használati feltételek, szabályok elfogadásának jelzése*
 • felelősségvállalás jelzése*
 • képek készítéséhez, közzétételéhez történő hozzájárulás jelzése
 • adatvédelmi tájékoztató elfogadásának jelzése*

 

5.      Az adatkezelés célja az érintettek nyilatkozattétele, azonosítása és szükség esetén kapcsolatfelvétel és -tartás.

 

6.      Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a.     Az adott szolgáltatás igénybevétele előtt az érintett a meghatározott adatainak megadásával papír alapú nyilatkozatot fogad el, amelyet Adatkezelő a jelen Szabályzat és az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak alapján letárol.

b.     Amennyiben az érintett kiskorú, úgy szülőjének vagy gyámjának nyilatkozata szükséges az adott, (felelősségvállaló) nyilatkozat adásához kötött szolgáltatás igénybevételéhez.

c.     Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a (felelősségvállaló) nyilatkozat adásához kötött szolgáltatás esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

 

7.      Amennyiben érintett a szolgáltatás nyújtását befolyásoló vagy kizáró tény tár fel az Adatkezelő részére, vagy Adatkezelő ilyen tényt egyértelműen és bizonyíthatóan talál az érintettel kapcsolatban (pl. alkoholos befolyásoltság) úgy Adatkezelő az adott (felelősségvállaló) nyilatkozat adásához kötött szolgáltatás(ok) nyújtását megtagadhatja.

 

10.3                    Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 

1.      Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett a termékek/szolgáltatások ellenértékét bankon keresztül történő átutalással egyenlítse ki.

 

2.      A bankon keresztül történő átutalás, és így a kapcsolódó adatok Adatkezelő részére történő közlése önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

3.      Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni.

 

4.      A kezeld adatok köre:

·        számlabirtokos neve

·        bankszámla száma

·        közlemény

·        összeg

 

5.      Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.

 

6.      A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag azoknak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek az a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.

 

7.      Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a.     Érintett a banki átutalást az általa választott és számára elérhető csatornán teszi meg.

b.     Érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.

c.     Adatkezelő ezzel a feladattal feljogosított Munkatársa a banki átutalásokat, különösen a név, összeg, közlemény adatait ellenőrzi.

d.     A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó feladattal (pl. könyvelés) megbízott adatfeldolgozója.

 

 

10.4                    Bankkártya adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 

1.      Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett a termékek/szolgáltatások ellenértékét bankkártyával (ideértve a hitelkártyákat) egyenlítse ki.

 

2.      A bankkártya adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

3.      Érintettek köre: Minden természetes személy, aki szolgáltatás-lefoglalását bankkártya adatokkal kívánja megerősíteni, és/vagy bankkártyával kíván fizetni.

 

4.      A kezeld adatok köre:

·        bankkártya száma

·        CVV kód

·        lejárat dátuma

·        kártyabirtokos neve

 

5.      Az adatkezelés célja a bankkártyával történő pénzügyi teljesítés elősegítése.

 

6.      Tekintettel arra, hogy érintett a weboldalon keresztül bankkártyával fizethet, amelynek adatait az Adatkezelő a banki partner felé továbbítja, a bankkártya adatok az Adatkezelő tudomására juthatnak, de Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb adat, a lehető legrövidebb ideig és kizárólag azoknak a Munkatársaknak jusson tudomására, akiknek az a feladatik elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges.

 

7.      Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a.    Érintett a vásárlás utolsó lépéseként megadhatja fenti adatait a weboldal erre a célra szolgáló felületén.

b.    A megadott adatok titkosított csatornán jutnak el az azt kezelő és feldolgozó bankhoz.

c.    A megadott bankkártya adatokat az Adatkezelő is letárolja egy biztonságos adatállományba az esetleges reklamációk céljával és a 9. fejezet 1.c pontban meghatározott ideig tárolja azokat.

d.    A biztonságos adatállományhoz, így a letárolt adatokhoz kizárólag az Adatkezelő Ügyvezetőjének van hozzáférése, aki kizárólag reklamáció, bankkártyával történő visszaélés, csalás és egyéb bűncselekmények gyanúja esetén, kizárólag az érintett, vagy annak, akinek jogos érdekeit a tranzakció sérti, vagy hatósági kérésére tekint bele az adott tranzakció adataiba, vagy teszi azokat elérhetővé az említett személyek számára.

e.    A bankkártya adatok kezelését, azonosítását, a kártya és így a kapcsolódó bankszámla megterhelését az adott bank a saját adatkezelési- és adatvédelmi, valamint üzlet- és egyéb szabályzata alapján végzi.

 

10.5                    Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

 

1.      Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon.

 

2.      A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

3.      Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

 

4.      Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

·         érintett publikus neve

·         publikus fotója

·         publikus e-mail címe

·         publikus egyéb adata

·         érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete

·         érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye

 

5.      A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

 

6.      Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

 

7.      Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

 

8.      Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

 

9.      Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

 

10. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

 

10.6                    Munkatársak adatainak nyilvántartása[3]

 

1.      Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat felvenni, és adatokat átadni az adóhatóság irányába biztosítási jogviszony, így munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén.

 

2.      A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 16.§ 4. bekezdése alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ alapján.

 

3.      Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt, vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége fakad.

 

4.      Kezelt adatok köre munkaviszony esetén:

 • családi és utónév*
 • születési hely
 • születési idő*
 • anyja neve*
 • lakcím*
 • adóazonosító jel*
 • TAJ szám
 • a végzettség, szakképzettség, szakképesítés, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*
 • FEOR szám*
 • biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése*
 • biztosítás szünetelésének időtartama*
 • heti munkaidő*
 • bruttó személyi bér*
 • nettó személyi bér*
 • bankszámlaszám
 • személyazonosító igazolvány száma
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • érintett személyes képmása
 • idegen nyelv tudása
 • munkakör, munkaköri leírás
 • vezetői megbízások
 • gyakornoki idő, vizsga, próbaidő
 • fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés
 • büntetett előélet
 • fizetési fokozat
 • tudományos kutatás (publikáció)
 • művészeti alkotói tevékenység
 • munkában töltött idő
 • munkaviszonyba beszámítható idő
 • besorolással kapcsolatos adatok
 • kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek

 

5.      Kezelt adatok köre egyszerű foglalkoztatás esetén:

 • családi és utónév*
 • születési hely*
 • születési idő*
 • anyja neve*
 • lakcím*
 • adóazonosító jel*
 • TAJ szám*
 • egyszerűsített munka jellege*
 • munkakör megnevezése*
 • munkaviszony kezdete és megszűnésének napja*
 • alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap (naponként)*
 • rendes munkaidő
 • bruttó személyi alapbér*
 • nettó személyi alapbér*
 • bankszámlaszám
 • munkavégzés helye

 

6.      Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén:

 • családi és utónév*
 • születési hely*
 • születési idő*
 • anyja neve*
 • lakcím*
 • adóazonosító jel*
 • TAJ szám*
 • jogviszony kezdete*
 • FEOR szám*
 • biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése*
 • biztosítás szünetelésének időtartama*
 • heti munkaidő*
 • bruttó megbízási díj *
 • nettó megbízási díj*
 • bankszámlaszám
 • munkavégzés helye

 

7.      Az adatkezelés célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.

 

8.      Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos.

 

9.      Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.     Adatkezelő az érintettet tájékoztatja, hogy az adó- és vámhatóság felé, törvényen alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó adatok vonatkozásában, amelyet az érintett írásban tudomásul vesz.

b.     Amennyiben érintett nem kívánja tudomásul venni a törvényi kötelezettségek teljesítését, azokhoz nem járul hozzá, vele munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony, vagy megbízási jogviszony nem létesíthető.

c.     A tudomásulvételt követően, érintett, a jövőbeni Munkatárs, munkaviszonyt, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt, megbízási jogviszonyt létesít az Adatkezelővel vonatkozó szerződés kötéséve, amelyet Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzat szerint letárol.

d.     Adatkezelő a törvényi kötelezettségeket teljesítendő, a kötelezően megadandó adatokat a saját adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével, az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, tehát az adatokat átadja.

 

10. Az Adatkezelő által történő, az Adatkezelő Munkatársaival kapcsolatos adatkezelés során biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag azon Munkatárs(ak) kezelje/kezeljék, aki(k)nek az egyes, szükséges műveletek végzése során az adatkezelése elengedhetetlen.

 

11. Amennyiben az Adatkezelő Munkatársaira vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az egyes Munkatársak feladatainak ellátásához, azokat más Munkatársak nem ismerhetik meg.

 

12. Munkatárs, különösen, ha adatgazda is egyúttal, a jelen Szabályzatot, vonatkozó egyéb belső szabályzatokat, utasításokat és egyebeket a jogviszony kezdetének napján, de legkésőbb az első munkában töltött napon kötelesek megismerni.

 

10.7                    Gokart suli és tábor: Oktatással, képzéssel kapcsolatos adatkezelés[4]

 

1.      Adatkezelő, céljaival összhangban, lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa nyújtott oktatási, képzési szolgáltatásait igénybe vegyék.

 

2.      Az oktatással, képzéssel kapcsolatos szolgáltatás(ok), tehát a Gokart suli és a Gokart tábor igénybevétele, így a vonatkozó jelentkezési lapok, nyilatkozatok, esetleg szerződések kitöltése, valamint elfogadása önkéntes hozzájáruláson alapul, és a szolgáltatások (suli, tábor) igénybevételének feltétele.

 

3.      Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak önkéntes megadásával részt kíván venni az Adatkezelő által szervezett oktatáson, képzésen, így a Gokart suliban, vagy táboron.

 

4.      A kezelt adatok köre:

 • név*
 • anyja neve*
 • születési idő*
 • lakcím
 • (szülői hozzájárulás kiskorú esetén)
 • gokart tábor vagy gokart suli elvégzésének dátuma
 • e-mail cím*
 • telefonszám*
 • egészségi állapotra vonatkozó, az érintett által fontosnak ítélt információ, pl. allergia, ájulási betegség
 • hírlevélre történő feliratkozás jelzése
 • időpont*
 • társadalom biztosítási kártya számának másolata*
 • előleg összege

 

5.      Az adatkezelés célja az érintett azonosítása és jogosultságainak ellenőrzése, valamint kapcsolattartás.

 

6.      Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a.     Érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon Adatkezelő felé jelzi az oktatáson, képzésen való részvételi szándékát.

b.     Érintett jelentkezési lapot tölt ki a fent meghatározott adatainak megadásával és azt eljuttatja az Adatkezelő számára.

c.     Tekintettel arra, hogy táborozás alkalmával az érintett kiskorú, úgy szülőjének vagy gyámjának nyilatkozata szükséges, amelyre a jelen Szabályzatban meghatározottak vonatkoznak.

d.     Adatkezelő az adatokat manuálisan betáplálja az erre rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerbe, és/vagy azt papír alapon letárolja.

e.     Adatkezelő az oktatáson, képzésen való részvételt feltétel teljesítéséhez kötheti, amelyről a kapcsolattartási módok valamelyikén értesíti az érintettet.

f.        Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az oktatás, képzés ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy ezek megrendezésével kapcsolatos egyéb tájékoztatást nyújtson, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

g.     Adatkezelő az oktatáson, képzésen történő érintetti megjelenést jelenléti ív, vagy más nyilvántartás vezetésével nyomon követi. Az ilyen papír alapú, adatokat tartalmazó iratok kezelésére az Iratkezelési Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen Szabályzat szabályainak betartása mellett.

 

10.8                    Érintett beleegyezésével az érintettről - a szolgáltatás igénybevétele során - készített képek, videófelvételek, hangfelvételek

 

1.      Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében foglaltak messzemenő betartása mellett, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával hozza létre és teszi azt/azokat közzé a weboldalán és/vagy Adatkezelő közösségi oldalán, betartva az érintett hozzájárulásában meghatározottakat.

 

2.      A nevezett adatkezelés kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, határozott hozzájárulás esetén valósulhat meg.

 

3.      A kezelt adatok köre:

·         érintettel készült hangfelvétel

·         érintett arcképmása

·         érintettről készült egyéb képfelvétel, ideértve a videófelvételt, amelyről az érintett felismerhető

 

4.      Adatkezelés célja az érintettről az érintett beleegyezésével készített hang-, kép- és videófelvételek érintetti hozzájárulását követő, az adatkezelő weboldalán vagy közösségi oldalán történő közzététele és így az adatkezelő marketingje.

 

5.      Adatkezelő kijelenti, érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben az elkészített hang-, kép- és videófelvételről az érintett felismerhető, úgy az adat személyes adatnak minősül és annak kezelésére a következő szabályok irányadóak:

a.    Amennyiben érintett az adatról felismerhető, úgy előzetes hozzájárulását bármikor visszavonhatja, akár a weboldalra, vagy a közösségi oldalra feltöltés előtt, akár a feltöltést követően (törlési igény).

b.    Adatkezelő a törlési igény kézhezvételét követően azonnal köteles megtenni az adat eltávolítását szolgáló lépéseket.

 

6.      Az érintettekről készült adatokkal kapcsolatos adatkezelésről az info@gokartvac.hu e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. A weboldalról és/vagy közösségi oldalról és/vagy az adatállományból történő törlés, vagy zárolás szintén itt kérhető.

 

10.9                    Panaszkezelés[5]

 

1.      Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a megrendelt termékre (és/vagy szolgáltatásra), és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.

 

2.      Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az a megrendelt termékre (és/vagy szolgáltatásra), és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

 

3.      A kezelt adatok köre panaszbejelentés esetén:

·         panasz azonosítója

·         név*

·         panasz beérkezésének időpontja*

·         telefonszám

·         a hívás időpontja*

·         a beszélgetés során megadott személyes adatok

·         számlázási/levelezési cím

·         panaszolt termék/szolgáltatás

·         csatolt dokumentumok

·         panasz oka*

·         maga a panasz*

 

4.      Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.

 

5.      Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a.    Érintett panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közli az Adatkezelővel.

b.    Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő panaszbejelentő nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet vesz fel.

c.    Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra lehetősége van.

d.    Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszolja.

e.    Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös érdekek szerinti rendezésére.

f.       Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

 

10.10               Baleseti jegyzőkönyvvel és szolgáltatási igénybejelentővel kapcsolatos adatkezelés[6]

 

1.      Abban a nem kívánt esetben, ha érintett az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele közben balesetet szenved, Adatkezelő a Munkatársa révén – az érintett közreműködésével – baleseti jegyzőkönyvet, valamint a biztosítótársaság számára szolgáltatási igénybejelentőt vesz fel.

 

2.      Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, és a kártérítési jogalap, mérték, valamint a baleset körülményeinek a vizsgálatának feltétele. Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos előzetes és önkéntes hozzájárulását adja, hogy a számára megnevezett biztosítótársaság, mind adatfeldolgozó felé a szolgáltatási igénybejelentőn meghatározott adatait az Adatkezelő átadhatja.

 

3.      Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki balesetet szenved.

 

4.      A baleseti jegyzőkönyvvel kapcsolatos adatkezelés során kezelt adatok köre:

·         érintett sérült neve*

·         születéskori név*

·         születési helye*

·         születés időpontja*

·         anyja neve*

·         állandó lakcíme*

·         telefonszáma*

·         karszalagjának száma*

·         baleset időpontja*

·         baleset helyszíne*

·         baleset rövid leírása*

·         érintett sérült nyilatkozata arról, hogy a baleset a Kalandpálya szabályainak betartásával / betartása nélkül történt*

·         szemtanú rövid nyilatkozata

·         balesetet okozó érintett neve

·         lakcíme

·         telefonszáma

·         ha a balesetet szenvedett érintett elsősegélyben részesült, az elsősegélyt nyújtó személy nyilatkozata

·         amennyiben mentő szükséges, érintett hívó fél neve, hívás ideje

 

5.      Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása, kapcsolattartás, valamint a balesettel kapcsolatos jogi lépések megtétele.

 

6.      Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a.     Adatkezelő a baleset bekövetkeztét követően haladéktalanul baleseti jegyzőkönyvet vesz fel az érintett, szemtanú érintett(ek), a balesetet okozó érintett (ha ilyen létezik) tevékeny közreműködésével, a fent meghatározott adatok felvételével.

b.     Adatkezelő megnevezi az érintett felé a biztosítótársaságot és szolgáltatási igénybejelentőt vesz fel és azt, az adatokat tartalmazó iratot eljuttatja a biztosítótársaság felé.

c.     Adatkezelő mind a baleseti jegyzőkönyv, mind a szolgáltatási igénybejelentőről másolatot készít, amelyet az Iratkezelési Szabályzat szerint letárol.

d.     Adatkezelő kapcsolatot tart a balesetet szenvedett érintettel, továbbá, szükség szerint a szemtanú és balesetet okozó érintett(ekk)el, és informálja őket a tényekről, jogi és egyéb lépésekről.

 

10.11               Egészségi állapottal kapcsolatos adatkezelés

 

1.     Az érintettek a szolgáltatások igénybe vétele előtt, vagy során lehetősége van arra, hogy egészségi állapotával kapcsolatos adatait az Adatkezelővel megossza annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat személyre szabottan vegye igénybe.

 

2.      Az egészségi állapottal kapcsolatos adatok átadása önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

3.      Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki egészségi állapotával kapcsolatos adatot kíván megosztani az Adatkezelővel.

 

4.      A kezelt adatok köre:

·                     név

·                     egészségi állapottal kapcsolatos adat

 

5.      Az adatkezelés célja a szolgáltatások személyre szabott biztosítása és kapcsolattartás.

 

6.      Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.     Adatkezelő biztosít szolgáltatásokat, amelyek igénybevétele előtt és/vagy során érintett egészségügyi adatokat oszthat meg Adatkezelő Munkatársával (pl. személyi edzővel, vagy orvossal).

b.     Amennyiben az érintett önkéntes hozzájárulása alapján az Adatkezelő tudomására jut egészségügyi adat, úgy azok kezelését az Adatkezelő az Adatvédelmi törvényben és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli.

c.     Az egészségügyi adatokat az Adatkezelő Munkatársa papír alapon vagy kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben tárolja.

d.     Munkatárs kizárólag a legszükségesebb egészségügyi adatokat veszi fel.

e.     Az érintett egészségügyi adataihoz kizárólag az a Munkatárs férhet hozzá, akivel az érintett az adatokat megosztotta, továbbá az a Munkatárs, aki a szolgáltatást az érintett felé teljesíti és a teljesítéshez szükséges megismernie az egészségügyi adatokat és ehhez az önkéntes hozzájárulását az érintett megadta.

f.        Az érintett jogosult tájékoztatást kapni az adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról másolatot kaphat.

g.     Egészségügyi adatokat kizárólag abban az esetben lehet továbbítani, ha érintett a továbbításhoz kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult a továbbítás címzettjének tudatában, vagy életveszély esetén, vagy az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség.

 

10.12               Weboldal látogatási adatok

 

                    I.            Hivatkozások és linkek

 

1.      Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

 

2.      Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

 

                  II.            Cookie-k

 

3.      Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.

 

4.      Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:

a.    Feltétlenül szükséges cookie-k

                                                               i.     Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.

                                                             ii.     Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.

                                                            iii.     Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.

b.    Funkcionális cookie-k

                                                               i.     Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).

c.    Célzott cookie-k

                                                               i.     A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.

d.    Harmadik fél által biztosított cookie-k

                                                               i.     Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal - által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.

 

5.      A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

 

                III.            Analitika, Facebook pixel (képpont)

 

6.      Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebooknak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebookon kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

 

              IV.            Facebook remarketing

 

7.      Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebookot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

 

                V.            Google Adwords remarketing

 

8.      7.   Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

 

9.      Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.

 

10. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.

 

11. Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.

 

12. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat. [1] A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A *-gal jelzett adatok megadása és átadása az adóhatóság részére jogszabály erejénél fogva kötelező.

[4]A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

[5] A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

[6] A *-gal jelzett adatok megadása a kártérítés feltétele.

 

1.     ADATFELDOLGOZÁS, ADATÁTADÁS ÉS -TOVÁBBÍTÁS

 

1.      Főszabály alapján Adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt adatokat maga dolgozza fel.

 

2.      Abban az esetben, ha Adatkezelő könyvelési, bérszámfejtési feladatokkal, és/vagy kézbesítés, csomagkiszállítás, tárhely/szerverszolgáltatás, rendszergazdai vagy egyéb, adatfeldolgozói feladatnak minősülő feladatokkal harmadik személyt bíz meg, akkor e partner, mint adatfeldolgozó adatai a Szabályzat I. sz. mellékletében kerülnek meghatározásra.

 

3.      Abban az esetben, ha Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, úgy a következő szabályokat kell betartani és betartatni:

 

a.    Az adatfeldolgozó számára az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

 

b.    Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, valamint az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.

 

c.    Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

 

d.    Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

e.    Az EU 2016/679 Rendelet 33. cikk. 2. bek. alapján az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az Adatkezelőnek.

 

4.      Adatok továbbítására, valamint az Adatkezelő által kezelt adatbázis más adatkezelővel történő összekapcsolására csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor.

 

5.      Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye meghatározott.

 

6.      Az érintett hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a nyilatkozatát az adattovábbítással érintett minden adat, az adattovábbítás címzettje, célja, adatkezelés várható ideje ismeretében adja meg.

 

Adattovábbítás Adatkezelő szervezetén belül

 

7.      Adatok Adatkezelőn belül történő továbbítása kizárólag úgy történhet, ha a továbbítani kívánt adat(ok)hoz a címzett adatgazdának is van hozzáférési jogosultsága. Az adatgazda a továbbítást megelőzően köteles beszerezni a címzett adatgazda hozzáférési jogosultságával kapcsolatos információkat.

 

Adattovábbítás az Adatkezelőtől eltérő harmadik fél felé

 

8.      Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket tájékoztató útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő Partnerei a Szabályzat I. sz. mellékletében kerülnek meghatározásra.

 

9.      Az előző pontnak megfelelően, Adatkezelő kizárólag azokat az adatokat továbbíthatja Partnerei számára, amelyekhez érintett előzetesen hozzájárult.

 

10. Adatkezelő minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy érvényre juttassa az adatvédelem elveit és a célnak megfelelő, de a lehető legkevesebb adatot továbbítsa Partnerei irányába.

 

11. Adatkezelő a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adattovábbításokon túl, az érintetti felhatalmazás alapján és körében továbbíthat adatot, ezért a más számára történő, továbbá a felhatalmazáson kívül eső más adat továbbítása tilos.

 

2.     ADATBIZTONSÁG, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

 

1.      Személyes adat csak a 10. fejezet szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.

 

2.      Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt adatállományok tekintetében.

 

3.      Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.

 

4.      Ugyancsak gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

5.      Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

6.      Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő jelen szabályzattól tartalmilag és formailag elkülönülő szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján is gondoskodhat.

 

7.      Adatkezelő a vonatkozó jogszabályokban, a jelen Szabályzatban és egyéb, adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatokban és egyebekben meghatározott, az adatbiztonság magas fokú érvényesülését biztosító rendben köteles eljárni.

 

8.      Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett Munkatársak megfelelő felkészítéséről, ha Munkatársat foglalkoztat.

 

9.      Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

10. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

a.    A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

b.    Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

c.    Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

d.    Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 

11. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy

a.    az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze.

b.    gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges. 

c.    az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.

d.    a hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.

e.    az adatokról biztonsági mentés készül.

 

12. Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

 

13. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.

 

14. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

 

3.     AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI

 

1.      Az Adatkezelő kijelenti, hogy

a.     az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

b.     az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Munkatársak ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

c.     gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét és előzetes tájékoztatás kötelezettségét.

d.     a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

e.     az érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

f.        az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.

g.     a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

h.     a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

i.         a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

j.         kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális vállalatlánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.

k.      személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít, nem ad át.

l.         belföldi adatkezelő részére történő adattovábbítás(ok)ról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat, ha jogszabály ilyeneket előír.

m.   az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat, ha jogszabály ilyeneket előír.

n.     az EU 2016/679 Rendelet 33. cikke alapján a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettsége keletkezik a felügyelő hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az adatbiztonsági incidensek bejelentésének kötelezettsége indokolt és nem jelent aránytalan terhet az adatkezelőkre nézve.

o.     ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, így közli 

                                                   i.      az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhető­ségeit;

                                                 ii.      az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

                                                iii.      az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

2.        Az Adatkezelővel jogviszonyban álló, nem adatfeldolgozási feladatot végző szerződéses Partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

 

3.        Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

 

4.     EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

1.      Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az egyes adatkezelések jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira, a változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével olyan intézkedéseket hozhat, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek,  másrészt a törvényi követelmények és érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. Ennek körében Adatkezelő álnevesítést hajthat végre, ha azt törvény nem zárja ki és az adatkezelés jogalapjával és céljával összhangban van.

 

2.      A személyes adatok álnevesítése csökkentheti az érintettek számára a kockázatokat, valamint segíthet az Adatkezelőnek (és az adatfeldolgozó(i)nak, ha igénybe vesz adatfeldolgozót) abban, hogy az adatvédelmi kötelezettségeiknek megfeleljen(ek). Amennyiben Adatkezelő álnevesítést használ, akkor annak feltételeit külön szabályzatban állapítja meg és teszi közzé. Az ilyen szabályzat a jelen Szabályzat mellékletének tekintendő.

 

3.      Az álnevesített személyes adatokat, amelyeket további információ felhasználásával valamely természetes személlyel kapcsolatba lehet hozni, azonosítható természetes személyre vonatkozó adatnak kell tekinteni.

 

4.      Adatgazda az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott.

 

5.      Az adatgazda a birtokában lévő adatokat a vonatkozó jogszabályok, valamint a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat előírásainak megfelelően jogosult és köteles kezelni.

 

6.      Adat törlését, helyesbítését, zárolását vagy megsemmisítését csak a hozzáférésre jogosult adatgazda, vagy belső adatvédelmi felelős (ha van ilyen kinevezve), vagy az ügyvezető végezheti el, és kizárólag abban az esetben, ha meggyőződött arról, hogy annak jogszabályban, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban, vagy egyéb szabályzatban meghatározott feltételei fennállnak. Amennyiben jogszabály, vagy belső szabályzat előírja, az adatok törlésének, zárolásának, vagy megsemmisítésének tényét az azt végrehajtó adatgazdának, belső adatvédelmi felelősnek, vagy ügyvezetőnek megfelelően dokumentálni kell.

 

7.      Az adatgazda köteles

a.     a munkafolyamatok megfelelő szabályozása, szervezése útján gondoskodni arról, hogy

                                                   i.      maradéktalanul érvényesüljenek az adat- maradéktalanul érvényesüljenek az adat- és titokvédelmi előírások;

                                                 ii.      az egyes Munkatársak, Partnerek kizárólag a feladatellátásukhoz szükséges mértékben juthassanak az adatok birtokába; ugyanakkor

                                                iii.      adatkezelése során a rendelkezésre állás elve érvényesüljön, vagyis az adatok a hozzáférésre jogosult más adatgazda, vagy harmadik személy számára elérhetőek és felhasználhatóak legyenek, ha azok a feladataik elvégzéséhez szükségesek;

                                              iv.      az adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába kerülésének kockázata a lehető legkisebbre csökkenjen; ennek körében például a feladatvégzésével összefüggésben az általa létrehozott, vagy birtokába került, papíron rögzített adatokat (pl. manuálisan kitöltött formanyomtatvány, kinyomtatott Word vagy Excel dokumentum, stb.) köteles megvédeni a jogosulatlan hozzáféréstől, az elveszéstől, a fizikai károsodástól és a megsemmisüléstől. Ennek érdekében az adathordozó dokumentumokat a közvetlen felügyelete alatt, vagy a munkavégzés helyén, illetéktelenek számára nem hozzáférhető, zárt helyen (lezárt fiókban, szekrényben) kell tartania;

                                                v.      az adott terület adatkezelési és adatmentési tevékenysége, annak folyamata a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal, továbbá az Adatkezelő szabályzataival összhangban történjen;

b.     az elvárható legnagyobb gondossággal eljárni. Ezzel összefüggésben kötelesek megtenni mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyeket a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat előír, valamint ezen túlmenően is, mindazt, amit az adott helyzetben az ésszerűség megkövetel;

c.     a felhasználói azonosító és a jelszó titkos kezelésére, e feladat teljesítése körében az adatgazda az azonosító és jelszó adatait bármilyen adathordozón csak és kizárólag saját felhasználás céljából rögzítheti, és ez esetben gondoskodnia kell arról, hogy ahhoz rajta kívül senki más ne férhessen hozzá. Az adatgazda az elektronikus adattárolási helyeken (nyilvántartási rendszerben) rögzített adatokhoz csak a saját hozzáférési jogosultságának keretei között, a saját felhasználói azonosítójával és jelszavával jogosult hozzáférni;

d.     az elektronikusan tárolt adatok elveszésének megakadályozása érdekében a kizárólag általa használt adattárolási helyeken lévő adatokról rendszeres időközönként biztonsági mentést végezni, vagy e feladat elvégzéséről rendszeres időközönként értesíteni a rendszergazdát, vagy az ügyvezetőt.

 

8.      Amennyiben adatkezeléssel összefüggő ügyben a vonatkozó jogszabályok és/vagy az Adatkezelő szabályzatainak rendelkezéseinek értelmezésével és/vagy alkalmazásával kapcsolatos kérdés merül fel, az adatgazda iránymutatást kérhet, vagy indítványozhatja állásfoglalás kérését a belső adatvédelmi felelőstől/ügyvezetőtől.

 

9.      Az adatgazda az adatkezelésre, adat- és titokvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, továbbá mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, egy más belső szabályzat, munkaköri leírás, munkáltatói utasítás rendelkezéseinek megszegése esetén a magatartás, vagy mulasztás jellegétől függően

a.     büntetőjogi és/vagy

b.     polgári jogi és/vagy

c.     munkajogi felelősséggel tartozhat.

 

10. Az adatgazda egyes feladatait a vonatkozó szerződés tartalmazza, amelyeket a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, az SzMSz, munkaköri leírás, titoktartási megállapodás, munkáltatói utasítás további feladatokkal egészíthet ki.

 

11. Jelen szabályzat szerzői jogi műnek minősül, tilos a Szabályzat egészének vagy részének, részletének másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, a mű mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a szerző írásos hozzájárulása nélkül. Szabályzat szerzője az Adatkezelő.

 

12. Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a Szabályzat az Adatkezelő sajátos adatkezelési tevékenységei alapján készült, és nem használható sablonként, mintaként. Minden adatkezelőnek a saját működése szerinti szabályozásra van szüksége.

 

13. A Szabályzata olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt, tehát az Adatkezelőt kötbér illeti meg. A kötbér összege oldalanként bruttó 50.000.- Ft. Szabályzat olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja fel a Szabályzatot. Szerzői jogi jogsértés esetén az Adatkezelő közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

 

Nyilvántartásba vett nyilatkozatok:

Versenyzői profillal kapcsolatos adatkezelés

Törzsvendég programmal kapcsolatos adatkezelés

Panaszkezelés

Kuponnal kapcsolatos adatkezelés

Kamerarendszer üzemeltetés

Hozzájárulási nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

Hírlevél kezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Közösségi oldalakon történő jelenlét

 

Kelt: 2017. április hó 1. nap

                                                                                Horváth Zsolt vagy Szlovák Zoltán

                                                                               Ügyvezető Igazgató

                                                                                  Gokart Vác Kkt.