websikehealthcheck
websikehealthcheck

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek és házirend

Hatályos: 2019. március 1-től visszavonásig.

A jelen ÁSZF foglalja össze a Vendég és
a Szolgáltató jogait, kötelezettségeit.
Házirendünkkel együtt minden lényeges
információt tartalmaz ahhoz, hogy a
vendégeink biztonságos körülmények
között hódolhassanak a gokartozás,
mint technikai sport iránti
szenvedélyüknek.
Gokart Vác Kkt.

Tartalom

1. Cél, hatály
2. A Szolgáltatóra vonatkozó adatok
3. A weboldalon folytatott tevékenység
4. A https://gokartvac.hu/ weboldal használatára vonatkozó feltételek
4.1. A weboldal használatához kapcsolódó felelősség
4.2. Szerzői jog
5. A weboldalon történő szolgáltatás igénylés, igénybevétel
5.1. Regisztráció
5.2. A weboldalon keresztüli foglalások folyamata
5.3. Díjfizetés, számlakiállítás, díj visszatérítés
5.4. Panaszkezelés
6. További jogérvényesítési lehetősége
6.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
6.2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
6.3. Bírósági eljárás kezdeményezése
Az ÁSZF 1. sz. melléklete
A gokartpálya házirendje
Belépés, biztonságos jelenlét, jogosultságok
A gokartpálya használata
Távozás, megelégedettség visszajelzése

1. Cél, hatály
1) A jelen Általános Szerződési Feltételek és Házirend (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy
elősegítse a Gokart Vác Kkt. (a továbbiakban: Szolgáltató) és az annak szolgáltatásait
igénybe vevő személy (továbbiakban: Vendég) közötti együttműködés kialakítását a
szolgáltatás biztonságos nyújtása, illetve igénybevétele érdekében.
2) A jelen ÁSZF tartalmazza:
a) a https://gokartvac.hu/ weboldal használatának feltételeit. A weboldal használatához
szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a
weboldalon elérhető tájékoztatások nyújtják. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó
egyedi feltételek az adott szolgáltatásnál az ÁSZF rendelkezésein felül kerülnek
feltüntetésre. A Vendég a Szolgáltató weboldalára történő belépéssel, így különösen
a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével és a weboldal
használatával elfogadja és tudomásul veszi a jelen ÁSZF-ben és a Szolgáltató – mint
egyben Adatkezelő – Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat.
b) a gokartpálya (2600 Vác, Szent László út 44. – a 2-es főút 32. km szelvényénél) fizikai
igénybevételének feltételeit. A gokartpálya használatához szükséges azon biztonsági
és technikai tájékoztatást, melyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a gokartpálya
vendégterében kifüggesztett tájékoztatások és a vendégtérben elhelyezett TV-
készüléken levetített oktató videók nyújtják.
3) Az ÁSZF segíti a weboldalon történő pályafoglaláshoz, gokart iskolába, versenyre történő
jelentkezéshez szükséges igények és adatok megadását, módosítását, az ezekhez
kapcsolódó díjak kalkulálását és a díjak számlázását, valamint az azzal kapcsolatos
követelések érvényesítését a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályok alapján.
4) A Vendég – egyben, mint az adatkezelési vonatkozásban Érintett – személyes adatainak
kezeléséről az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető a
weboldal bármely oldalán a láblécben.
5) A jelen ÁSZF nyelve magyar.
6) A jelen ÁSZF minden Vendégre vonatkozik, aki igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatását,
a 14. életévét még be nem töltött személyek csak a törvényes képviselőjük jelenlétében
vagy annak jelenléte hiányában külön hozzájárulásával vehetik igénybe a szolgáltatást.
7) Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.
8) Az ÁSZF időbeli hatályát a fedlapon és oldalanként a láblécben szereplő dátum jelzi. Az
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ét bármikor módosítsa és új ÁSZF-et tegyen
közzé weboldalján. Új verzió hatályba lépésével a korábbi verzió hatályát veszti.

2. A Szolgáltatóra vonatkozó adatok
neve: Gokart Vác Kkt.
adószáma: 20688121-2-13
cégjegyzékszáma: 13-03-030965
székhelye: 2600 Vác, Kert u. 10. 1. em. 10.
képviseli: Horváth Zsolt, Szlovák Zoltán ügyvezetők
e-mail címe: info@gokartvac.hu
weboldala(i): https://gokartvac.hu/
a gokartpálya helye: 2600 Vác, Szent László út 44. (a 2-es főút 32. km szelvényénél)

3. A weboldalon folytatott tevékenység
1) A Szolgáltató a weboldalán lehetővé teszi személyesen nyújtott szolgáltatásai igénylését,
a pálya előzetes lefoglalását, gokart iskolába, gokartversenyre történő jelentkezést.
2) A Szolgáltató a weboldalon illetve a weboldalról is elérhető másik honlapján
(http://www.gokart-alkatreszek.hu/) a gokartozáshoz kapcsolódó ruházati termékek,
biztonsági kiegészítők, (a továbbiakban együtt: termék) és ajándékok értékesítésével is foglalkozik.

A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a http://www.gokart-alkatreszek.hu/
használatára az annak a honlapnak a láblécében elérhető, a jelen ÁSZF-től eltérő, külön
ÁSZF és Vásárlási Feltételek vonatkoznak.
3) A szolgáltatásokhoz és a termékekhez kapcsolódóan vagy akár ezekről teljesen
függetlenül a Szolgáltató a vendégek érdeklődésére számot tartó írásokat, blogcikkeket
is nyilvánosságra hoz a szerzői jog védelme alatt.
4) A Szolgáltató a weboldalán egyes partnerei weboldalaira mutató linkeket is elhelyezhet.
4. A https://gokartvac.hu/ weboldal használatára vonatkozó
feltételek

4.1. A weboldal használatához kapcsolódó felelősség
1) A Vendég a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a
Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni
károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget
megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
2) A Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított
magatartásért.
3) A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal használata során harmadik
személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A
Vendég teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató
ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések
felderítése érdekében.
4) A vendégek által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat
(például kommenteket) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett
tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység
folytatására utaló jeleket keresni.
5) A Szolgáltató weboldala, aloldalai olyan linkeket tartalmazhatnak, amelyek más
szolgáltatók oldalaira vezethetnek. E más szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más
tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.2. Szerzői jog
1) A Vendég a weboldal és a hozzátartozó közösségi oldal böngészésével hozzájárul ahhoz,
hogy az oldalak üzemeltetőjének a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és
kizárólag személyes információ szerzésre használja fel. A weboldal és közösségi oldal
üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú
felhasználásához, és annak változatlan, vagy nagy mértékben hasonló módon történő
átvételéhez vagy felhasználásához. A jelen feltételek tudomásulvételével a Vendég
egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weboldalt üzemeltető cég székhelye
szerinti hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.
2) Amennyiben a Szolgáltató a weboldal tartalmát harmadik személy weboldalán
bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleli, másolt oldalanként 200.000
Ft/hónap, azaz kétszázezer forint havidíj összegű kötbért számláz a jogtalan
felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel a teljes oldal tartalom 20%-
ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. Az
átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

5. A weboldalon történő szolgáltatás igénylés, igénybevétel
A weboldal tartalmának megtekintéséhez, valamint a weboldalon történő megrendeléshez,
regisztráció nem kötelező, azonban – amennyiben a Regisztrációt a Szolgáltató lehetővé

teszi a weboldalán – a regisztráció jelentősen hozzájárulhat a többszöri szolgáltatás
igénylés megkönnyítéséhez, valamint további jogok gyakorlását tehetik lehetővé a nem
regisztrált látogatókéhoz képest.

5.1. Regisztráció
1) Amennyiben a Szolgáltató a weboldalon működtet regisztrációs lehetőséget, a Vendég a
weboldalon megtalálható „Regisztráció” feliratra kattintást követően regisztrálhat a
regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével.
2) A kezelt adatok köre és célja: felhasználónév – azonosítás; e-mail cím – kapcsolattartás;
telefonszám – kapcsolattartás; lakcím – kapcsolattartás; teljes név – azonosítás.
3) Az érvényes regisztráció feltétele, hogy a Vendég az oldalon található jelölőnégyzet
kipipálásával elfogadja a jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi és adatkezelési Tájékoztatót.
4) A regisztrációról a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vendéget, amely e-mailben kapott
link segítségével Vendég befejezheti a regisztrációt, jelszó megadása után.
5) A Vendég jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@gokartvac.hu e-mail címre
küldött üzenettel, lehetőleg a „Tárgy” mezőben a „Regisztráció törlése” szavak
feltüntetésével. Ilyen tartalmú üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles
haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Szolgáltató a Vendég
felhasználói adatait a törlést követően eltávolítja a rendszeréből, ugyanakkor ez nem
érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését,
illetve az adatkezelési szabályok szerint megfelelő jogalap alapján történő további
adatkezelést. Törölt adatok visszaállítására nincs mód, a Vendég újbóli regisztrációval
kerülhet vissza a Szolgáltató rendszerébe.
6) A Vendég hozzáférési adatainak (így különösen a jelszavának) titokban tartásáért
kizárólag a Vendég a felelős. Amennyiben a Vendég tudomást szerez arról, hogy a
regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott,
köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik
személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a
Szolgáltatót.
7) A Vendég a regisztráció során megadott személyes adatait szükség szerint frissíti annak
érdekében, hogy azok aktuálisak, pontosak és a valóságnak megfelelőek legyenek.

5.2. A weboldalon keresztüli foglalások folyamata
1) A Vendég a foglalás érdekében a weboldalon kialakított párbeszédablak segítségével
megadja a weboldalon kért adatokat (telefonszám, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím,
időpont, a foglalás jellege, résztvevők létszáma). A Vendég a „Foglalok” gombra klikkelve
küldi el a foglalásra vonatkozó igényét.
2) A Vendég által elküldött foglalási igény megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül,
automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vendég részére. A foglalás
tényleges elfogadása a Szolgáltató részéről akkor történik meg, amennyiben:
a) a Vendég által megadott telefonszámon a Szolgáltató képviselője a foglalás
időpontját visszaigazolja (vagy az időpont ütközése esetén új időpontban állapodnak
meg, melyet a Szolgáltató e-mailben erősít meg), és
b) a Vendég a Szolgáltató részére a Szolgáltató képviselője által előre jelzett
szolgáltatási díj 10%-át, de minimum 5.000 Ft-ot a Szolgáltató bankszámlaszámára a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:185. §-a szerinti „Foglaló”
jogcímén átutal,
c) a b) pont szerint átutalt „Foglaló” megérkezéséről a Szolgáltató e-mailben
tájékoztatja a vendéget.
3) A foglalás Szolgáltató általi tényleges elfogadásával (az időpont visszaigazolásával és a
foglaló kézhez vételével) érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vendég között.
4) A foglalás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.);
 a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozik, figyelemmel a Az EURÓPAI PARLAMENT
ÉS A TANÁCS 2011/83/EU Irányelvére is.
5) A gokartpályára szóló időpontfoglalás esetén a Szolgáltató biztosítja, hogy a Vendég a
lefoglalt időponttól (de legkésőbb az attól számított 5 percen belül) ténylegesen
használatba vehesse a gokartpályát, kivéve, amennyiben ezt vis maior akadályozza, vagy
a Vendég szükséges előzetes felkészítése eddig az időpontig nem ér véget. A
gokartpálya használata előtti előzetes felkészülésbe/felkészítésbe tartozik a szükséges
védőfelszerelések kiválasztása, felvétele, a biztonsági oktatás megtartása, a belépőként
funkcionáló vendégkártya átadása és a díjfizetés elrendezése. Mindezekre tekintettel a
Szolgáltató határozottan javasolja, hogy a Vendég legkésőbb a lefoglalt időpontot
megelőző 15 perccel jelenjen meg a Szolgáltató vendégfogadó helyiségében.
Amennyiben eddig az időpontig a Vendég nem jelenik meg és kezdi meg a felkészülést,
úgy a felkészülés/felkészítés az általa lefoglalt időszak terhére történik.
6) A Vendég által lefoglalt időponthoz képesti késése esetén:
a) a Szolgáltató a lefoglalt időszakot az annak kezdő időpontjától számított 5 percig
tartja fenn, ezt követően jogosult a gokartpályát más, akár foglalás nélkül érkezett
személyek részére is rendelkezésre bocsátani,
b) az 5 percet meghaladó késés esetén a Vendég csak az aktuális szabad helyeknek
megfelelően tudja a Szolgáltató szolgáltatását igénybe venni,
c) a Vendég által megfizetett foglaló jogcíme a foglalás napján történő későbbi
igénybevétel esetén „Előleg” jogcímre változik és a Szolgáltató azt ilyen módon
számítja be a végszámlába.
7) Amennyiben a Vendég a foglalással érintett napon egyáltalán nem veszi igénybe a
Szolgáltató szolgáltatását, az általa megfizetett foglalót a Ptk. erre vonatkozó szabálya
szerint elveszíti.
5.3. Díjfizetés, számlakiállítás, díj visszatérítés
1) A Szolgáltató szolgáltatásai a gokartpálya vendégfogadó helyiségében található
pénztárban történő díjfizetést követően vehetők igénybe, amennyiben a Vendég és a
Szolgáltató másképp nem állapodik meg.
2) A pénztárban készpénzzel, illetve bankkártyával lehet a szolgáltatás díját megfizetni.
3) Amennyiben a Vendég a szolgáltatásról számlát igényel, ezt köteles előre jelezni a
díjfizetést lebonyolító munkatársnak.
4) A vendég a megfizetett díj visszatérítését igényelheti, amennyiben a Szolgáltató – a vis
maior esetét kivéve – nem tudja számára a megfelelő szolgáltatást nyújtani.
5) A vendég nem igényelheti vissza a megfizetett díjat, amennyiben a jelen ÁSZF 1. számú
mellékleteként szereplő Házirendet súlyosan megsérti és erre tekintettel a szolgáltatás
további igénybevételéből a Szolgáltató kizárja (pl. fekete zászlóval a pályafelügyelő
kizárja).

5.4. Panaszkezelés
1) A Vendég panaszát az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti, illetve jelentheti be:
Gokart Vác Kkt.
Cím: 2600 Vác, Kert u. 10. 1. em. 10.
E-mail cím: info@gokartvac.hu

2) A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja.
Amennyiben a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből
adódóan vagy ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a
panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt
őriz.
3) A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén
köteles helyben a Vendégnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább
részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
4) A Szolgáltató az elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
panasz esetén a Vendégnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a
jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli
panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon vagy más hírközlési eszköz
segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a
későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Szolgáltató a hozzá írásban
érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés
értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az
elutasítás indokáról tájékoztatja a Vendéget.

6. További jogérvényesítési lehetősége
Amennyiben Szolgáltató és Vendég között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, további lehetőségek állnak nyitva
Vendég számára.
6.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
A Vendég fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Szolgáltatóval szemben. Az első
fokon eljáró járási kormányhivatalok felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül
tekintheti meg: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/7699
6.2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
A Vendég békéltető testületi eljárást kezdeményezhet a Szolgáltatóval szemben. A békéltető
testületek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579
6.3. Bírósági eljárás kezdeményezése
A Vendég polgári pert kezdeményezhet a Szolgáltató ellen. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék
előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken
keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Az ÁSZF 1. sz. melléklete

A gokartpálya házirendje

A Gokart Vác Kkt., mint a 2600 Vác, Szent László út 44. szám alatti gokartpálya tulajdonosa
és üzemeltetője minden általában elvárható és ésszerű intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy a szolgáltatásának igénybe vevői, a hozzájuk tartozó kísérők és minden más
néző a gokartpályán tartózkodása alatt a legnagyobb biztonságban legyen és onnan
élményekkel távozzon.
Ehhez szükséges az is, hogy a vendégek a saját biztonságuk és mások biztonsága
érdekében is betartsák azokat a szabályokat, amelyek nagyobb része a társas érintkezések
általános elvárásaiból fakad, illetve gokartsport, mint veszélyes üzem jellegéből ered.
Belépés, biztonságos jelenlét, jogosultságok
1) A gokartpálya vendégfogadó helyiségébe a Szolgáltató weboldalán meghirdetett, illetve a
pálya nagykapuján kifüggesztett nyitvatartási időben lehet belépni.
2) A nagykapu és a vendégfogadó helyiség közötti területen a Szolgáltató parkolási
lehetőséget biztosít, melyet a gépkocsival érkező vendégek annak férőhelyeinek teljes
foglaltságáig saját felelősségükre vehetnek igénybe. A kapun történő be- és kihajtás,
valamint a parkolóban történő közlekedés során fokozott figyelemmel kell lenni a
gyalogosokra, és kiemelten a gyermekekre.
3) A vendégfogadó helyiségben az érkezési sorrend nem minden esetben határozza meg a
szolgáltatás igénybevételének sorrendjét is egyben, tekintettel az időpontfoglalással
érkezőkre, valamint arra, hogy egyes biztonsági szabályok alapján gyermekek és
felnőttek nem minden esetben gokartozhatnak egy futamon belül. Javasoljuk,
tanulmányozza és vegye igénybe a https://gokartvac.hu/ weboldal pályafoglalásra
vonatkozó aloldalának lehetőségeit!
4) A vendégfogadó helyiségben történik a pálya használati díjának kiegyenlítése, a kapott
Vendégkártyát a szolgáltatás igénybevételének kezdetéig meg kell őrizni. Amennyiben a
Vendég több vendégkártyát kapott, azokat a szolgáltatás igénybevételének végéig meg
kell őrizni. Elveszett vagy megsérült Vendégkártya esetén forduljon bármely „Gokart Vác”
emblémát viselő munkatársunkhoz. Ugyanezen munkatársaink erre vonatkozó kérésére a
Vendég köteles átadni az érvényes Vendégkártyáját. Ennek hiányában csak a
vendégfogadó és a fedett nézőtéri helyiségben lehet tartózkodni.
5) A gokartozni kívánó Vendéggel érkező hozzátartozó(k), kísérő(k) a bokszba és a
pályavonalra semmilyen indokkal nem léphet(nek) ki.
6) Kiskorú (14. életévét még be nem töltött) személy kísérőnek a Vendég teljes itt
tartózkodása alatt nagykorú felügyelete alatt kell állnia, kivéve, ha ezt a felügyeletet
írásos megállapodással a Szolgáltató munkatársa átveszi a Vendégtől. Ilyen felügyelet
gyakorlásáért a Szolgáltató jogosult díjat megállapítani. Amennyiben a felügyelet átvétele
díjhoz kötött, a felügyelet Szolgáltató általi átvétele az erre vonatkozó díj megfizetésével
lép életbe.
7) A Vendég a szolgáltatást saját felelősségére veheti igénybe. Alkoholos befolyásoltság,
tudatmódosító, bódultságot okozó szerek hatása alatt a szolgáltatást nem lehet igénybe
venni. A Szolgáltató bármely munkatársa ilyen vélelem esetén indokolási kötelezettség
nélkül megtagadhatja a szolgáltatásnyújtást.
8) Olyan egészségi állapotról, amely nem zárja ki a szolgáltatás igénybevételét, de annak a
Szolgáltató általi ismerete fontos lehet a Vendég vagy kísérő érdekében (pl. allergia
rovarcsípésre, fémallergia, allergia olajra, gumira, napra stb.) a Vendég a szolgáltatás
igénybevétele előtt nyilatkozhat. Az ezzel kapcsolatos személyes adatokat a Szolgáltató

kiemelt biztonsággal kezeli, melyről a hatályos Adatvédelmi és Adatkezelési
Tájékoztatójában ad részletes információt.

A gokartpálya használata
9) A vendégfogadó helyiségnek a gokartpálya irányába a Vendég által, valamint a fedett
nézőtér irányába a kísérő által történő elhagyása az Általános Szerződési Feltételek
elfogadásának minősül írásbeli elfogadó nyilatkozat hiányában is. Az ezen irányokba
nyíló ajtók vonalának átlépésétől kezdve a versenypálya biztonsági szabályai szerint kell
viselkedni.
10) A Szolgáltató a vendégfogadó helyiségben kifüggesztett kameratájékoztatón túl e helyen
is felhívja a figyelmet, hogy az élet- és testi épség védelme és vagyonvédelmi célból
kamerarendszert üzemeltet, mely a pályán és közvetlen környezetében rögzíti az ott
tartózkodó személyek viselkedését. Kérjük, saját viselkedése kapcsán legyen ennek
tudatában!
11) A vendégfogadó helyiséget a gokartpálya irányába a Vendég csak a személyzet
engedélyével hagyhatja el, és csak abban az esetben, ha minden gokart a bokszban áll,
valamint a motorok le vannak kapcsolva. A Vendégnek bukósisakban kell elhagynia a
vendégfogadó helyiséget a gokartpálya irányába, és bukósisakban kell visszatérnie a
gokartozást követően. A gokartba történő beszállásnál ügyelni kell a forró alkatrészekre
(pl. motor, kipufogó).
12) Szigorúan tilos olyan ruházatban gokartozni, amely a gokart bármely forgó alkatrészére
feltekeredhet (pl. kibontott/lobogó ruházat, sál stb.), ugyanezen veszély elkerülése
érdekében a hosszú hajat kötelező összefogni és a ruházat alá elrejtenie úgy, hogy ne
tudjon a ruházat alól kijönni. A Szolgáltató határozottan javasolja a zárt ruházatot.
13) A versenypályán a gokartot a rendeltetésének megfelelően kell használni. A Szolgáltató a
rendeltetésszerű használatot részletesen bemutatja a vendégfogadó helyiségben
elhelyezett TV-készüléken levetített oktató videóban. Az oktató videót a Vendégnek
kötelező megtekintenie és köteles minden, abban elhangzó szabályt maradéktalanul
betartani. Nem rendeltetésellenes, amennyiben például előzés közben véletlenül a
Vendég más vendégek által vezetett gokarthoz hozzáér, de a kifejezetten az ütközés
céljából történő kontaktus keresése szigorúan tilos! A versenypályán a kijelölt haladási
irányban kell haladni, azzal szembe menni még rövid távon is szigorúan tilos! Megforgás
esetén haladéktalanul meg kell kísérelni a szabályos menetirányba fordulást, amennyiben
nem sikerül, a pályavonal szélére húzódással kell csökkenteni a veszélyhelyzetet, és
kézjelzéssel azonnal segítséget kell kérni.
14) A gokartpályán a pályafelügyelők zászlójelzésekkel biztosítják a szolgáltatás élményt
nyújtó és egyben biztonságos igénybevételét. A zászlójelzések jelentése:
a) Kék zászló: Vigyázat, hátulról gyorsabb versenyző közeledik, félre kell húzódni és el
kell engedni.
b) Sárga zászló: Vigyázat, veszély, azonnal lassítani kell és előzési tilalom lép életbe!
Akkor alkalmazzuk, ha egy vagy több gokartozó/versenyző bukott/elakadt, és az arra
haladót fokozott óvatosságra kell inteni.
c) Piros zászló: Kötelező azonnali megállás minden versenyző részére! Csak abban az
esetben alkalmazzuk, ha valamilyen nem várt esemény következtében a futamot be
kell fejezni, pl. tömegbukás, vihar, rossz látási viszonyok stb.
d) Fekete zászló: Azonnal ki kell állnia a bokszba annak a gokartozónak/versenyzőnek,
akinek a rajtszámát fekete táblán bemutattuk (valamilyen műszaki hiba vagy
szabálytalan gokartozás/versenyzés miatt).
Amennyiben a Vendég a gokartok vezetését/kezelését nem megfelelő módon végzi, a
pályafelügyelők fekete zászló bemutatásával futam közben külön (akár több alkalommal
is) megállíthatják/félreállíthatják, és szóban figyelmeztethetik a helytelen kezelésre.
A zászlójelek bemutatásának szükségességét a biztonságos gokartozást biztosító
pályafelügyelő munkatársaink ítélik meg, a zászlójelzéseik figyelmen kívül hagyása a
fekete zászlót is indokolhatják, a fekete zászló figyelmen kívül hagyása pedig a

szolgáltatás további igénybevételéből történő kizárást is maga után vonhatja. Ilyen
esetben a Vendég a szolgáltatás díjának részbeni visszatérítésére sem tarthat igényt.
Amennyiben ilyen esemény bekövetkezik, a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel és a
biztonsági kamerának az adott eseményt alátámasztó felvételét 30 napra zárolja.
15) Amennyiben a Vendég gokartja a pályán elakad, megáll, lefullad, megforog, azt mindkét
karjának magasba tartásával köteles haladéktalanul jelezni a pályafelügyelőknek. A saját
és mások biztonsága érdekében a gokartból – amennyiben az nem ég – kiszállni tilos! A
haladó vagy elakadt gokartból a Vendégnek végtagjait az aszfaltra kitenni, az elakadás
megszüntetését egyedül, önhatalmúlag megkísérelni szigorúan tilos. A pálya teljes
vonalán a Vendégnek tilos a bukósisakját, és nyakvédőjét levenni. Minden esetben meg
kell várni a pályafelügyelő intézkedését, és onnantól a pályafelügyelő utasításai szerint
kell eljárni.
16) A Vendég köteles az általa és mások által használt gokartot és a pályaelemeket megóvni,
súlyosan gondatlan és szándékos károkozás esetén felelősséggel tartozik a
Szolgáltatónak okozott károkért.
17) Amennyiben a Szolgáltatót előre nem látható, el nem hárítható esemény, előre nem látott
kényszerítő körülmény, elháríthatatlan akadály (vis maior) gátolja meg a szolgáltatás
teljesítésében (pl. felhőszakadás, viharos erejű szél, méhrajzás stb.) a Szolgáltató nem
kötelezhető kártérítésre.
Távozás, megelégedettség visszajelzése
18) A szolgáltatás igénybevételét követően a versenypályát el kell hagyni, biztosítva ezzel,
hogy azt mások is használhassák.
19) A szolgáltatás igénybevételét követően a Vendég és a kísérők a vendégfogadó
helyiségben és a fedett nézőtéren tartózkodhatnak, igénybe vehetik a büfészolgáltatást.
20) A szolgáltatással kapcsolatos észrevételeiket visszajelzéseiket az erre rendszeresített
visszajelző lapon, illetve -alkalmazáson tehetik meg, melyeket felhasználunk
szolgáltatásaink további fejlesztése érdekében.
21) A nyitvatartási idő letelte előtt 15 perccel a munkatársaink felhívják a jelenlévők
figyelmét, hogy a gokartpálya zárása közeleg. E felhívást követően, de mindenképpen a
zárás előtt a Szolgáltató létesítményét el kell hagyni.
22) A vendégek által a Szolgáltató létesítményében hagyott/felejtett tárgyakról a Szolgáltató
– amennyiben azonosítható, hogy melyik vendéghez tartozik – megkísérli a Vendéget
annak elérhetőségét használva értesíteni. Ennek sikertelensége esetén, vagy a tárgy
tulajdonosának ismeretlensége esetén az elhagyott tárgyat 3 hónapig őrzi meg. A
Szolgáltató a 3 hónapon túl kizár minden felelősséget az elhagyott/talált tárggyal
kapcsolatban.

 

IDŐPONTFOGLALÁS
+36 30 360 1015
IDŐPONTFOGLALÁS
+36 30 360 1015